RUP Altena

Op 17 december ’20 werd het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Altena voorgesteld tijdens een online participatiemoment. Dit werd door een 80-tal geïnteresseerden gevolgd. Het RUP bestudeert in ondermeer de verkeersproblemen in het Altenapark. Er liggen verschillende opties op tafel i.v.m. de autoweg die de Altenagebouwen met de Antwerpsesteenweg moet verbinden. De autoweg elimineren is geen optie. De weg wordt ondermeer gebruikt door serviceflatbewoners, leveranciers (school, serviceflats, academie, cultuurhuis, bistro, zomerbar), hulpdiensten, zorgverleners, afvalophalers en dergelijke meer. Het verkeer volledig weren is dus geen optie.

Momenteel wordt deze weg ook intensief gebruikt door ouders van schoolgaande kinderen. Het Altena Instituut heeft te allen tijde recht op een dergelijke toegangsweg vanuit de Antwerpsesteenweg. Enkele jaren geleden heeft de gemeente maatregelen genomen om dit verkeer af te remmen. Onze burgemeester lichtte tijdens het participatiemoment toe dat het bestuur van de Altenaschool zich toen via gerechtelijke weg tegen deze maatregelen heeft verzet en ook gelijk gekregen heeft. De gemeente wenst dan ook in overleg met het schoolbestuur en de andere betrokkenen tot een oplossing te komen waarbij de leefbaarheid en de veiligheid in het park centraal staan.
Belangrijk om weten is ook dat het domein waar het Altena Instituut gelegen is, privédomein is in eigendom van de school, inclusief de weg die langsheen de schoolgebouwen loopt, alsook de kinderboerderij. De school wenst dit domein enkel open te stellen tijdens de schooluren. Het Altenalandhuis, de kapel en het park zijn eigendom van Gemeente Kontich.

De mogelijkheid wordt bekeken hoe het verkeer in het park (selectief) kan afgeremd of ontraden worden d.m.v. een slagboom, een verdwijnpaal, een verbodsbord of andere methoden. Dat brengt ook met zich mee dat er bijkomende parkeerplaatsen nodig zijn aan de rand van het park. Het gaat niet alleen om ouders van schoolgaande kinderen maar ook om bezoekers van de academie, het cultuurhuis, de serviceflats, zomerbar Barbaar en binnenkort ook Bistro Koko. Het ontraden om met de wagen het park te betreden tijdens de zomerbar of bij culturele activiteiten is in het verleden al meermaals succesvol gelukt. Voorlopig wordt dergelijke boodschap niet uitgestuurd naar de ouders van de schoolgaande kinderen. De school geeft er de voorkeur aan om de ouders de vrije keuze te laten.

Er wordt ook bekeken of er mogelijke alternatieve ontsluitingswegen (voor gemotoriseerd verkeer) haalbaar zijn. Deze opties liggen momenteel op tafel:

optie 1. bestaande weg behouden
optie 2. via de rand van het park achter de tuinen van de Altenastraat
optie 3. via de Mina Telghuislaan met aansluiting op de bestaande trage weg
optie 4. via de Bochtstraat

Voor optie 1 dienen uiteraard geen bomen gekapt te worden. De bestaande asfaltweg en de stenen brug bevinden zich allerminst in goede staat en zijn aan renovatie toe. Deze weg snijdt het kwetsbare Altenapark dwars doormidden en zorgt voor onveilige kruispunten met de trage wegen in het park.
Voor optie 2 dienen behoorlijk wat bomen gekapt te worden; het traject is nog langer dan het huidige traject en lijkt weinig te verhelpen aan de onveilige kruispunten. Een voordeel is dat de verkeersvrije parkzone dan een groter geheel vormt.
Optie 3 maakt gebruik van het eerste deel van de Mina Telghuislaan en gaat over in het bestaande pad voor zwakke weggebruikers door het park. Ook daar zullen enkele bomen voor moeten sneuvelen. Een voordeel bij dit traject is dat slechts een klein deel van de parkzone wordt gebruikt voor het autoverkeer. Er kwam echter meteen een golf van protest omdat al het verkeer dan door de Altenastraat en Mina Telghuis wordt geleid met de nodige overlast tot gevolg in deze woonzone.
In het RUP Altena wordt bovendien geconcludeerd dat het behoud van de bestaande toegangsweg in combinatie met een nieuwe ontsluitingsweg via de Mina Telghuislaan de meest optimale onsluitingssituatie creëert. Hierdoor zou het verkeer in het park beter gespreid worden en de verkeersveiligheid en de leefbaarheid binnen het park verhogen, aldus het RUP.
Volgens de betrokken schepen Van Elshocht is het echter nooit de bedoeling van het gemeentebestuur om meerdere wegen aan te leggen en gaat het om een of-of-of-verhaal en geen en-en-en-verhaal. De meerderheidspartijen benadrukken ook dat er nog niets beslist werd.
Sinds enkele dagen circuleert een petitie hieromtrent. De initiatiefnemers doen een warme oproep om de petitie op https://tinyurl.com/19ubkhj9 te ondertekenen indien je niet akkoord bent met de (bijkomende) ontsluiting via de Mina Telghuislaan.

affiches in het park

Tijdens het participatiemoment werden ook enkele bijkomende opties geopperd door het publiek:

optie 5. langs het kloostergebouw met nieuwe brug over de vijver
optie 6. langs het kloostergebouw achter de tuinen van de Bochtstraat
optie 7. tussen Altenaschool en serviceflats via Mina Telghuislaan

Optie 5 zou een mogelijke nieuwe weg zijn die over de parking van het kloostergebouw en langs de rand van de tuin van het klooster (dat sinds kort eigendom is van Gemeente Kontich) via een nieuwe brug over de vijver centraal tot aan Cultuurhuis Altena lopen. Hierbij zou een traject mogelijk zijn waarbij geen of nauwelijks grote waardevolle bomen moeten wijken. In tegenstelling tot optie 4. via de Bochtstraat passeert deze weg niet via een woonwijk en komt rechtstreeks uit op de Antwerpsesteenweg. Er ontstaat op deze manier een zeer grote verkeersvrije parkzone en de wegen van de zachte weggebruikers kunnen mooi gescheiden worden van de autoweg wat de veiligheid alleen maar ten goede komt. De initiatiefnemers van de petitie rond optie 3. hebben de voordelen van dit alternatief ook verder toegelicht op deze pagina. Zij stellen ook voor om de bestaande weg dan te behouden als evacuatieweg voor hulpdiensten in geval van nood door te werken met een verdwijnpaal.
Tijdens het participatiemoment werd dit traject echter weinig enthousiast onthaald door het gemeentebestuur. Als belangrijkste argument werd aangehaald dat tijdens de voorbije jaren reeds de plannen werden goedgekeurd voor de heraanleg van de zone binnen de vijver. Deze plannen zouden eerstdaags uitgevoerd worden. Of deze nieuwe ontsluiting veel zou wijzigen aan die plannen is echter een vraagteken. Wat vooral wijzigt is dat de zone tussen kapel en vijver verkeersvrij gemaakt kan worden, met uitzondering van een toegangspad voor leveranciers naar de kapel.
In hoeverre deze alternatieve toegangsweg langsheen het klooster stedenbouwkundig en financiëel haalbaar is, zou uiteraard nog verder onderzocht moeten worden.

Optie 6 en 7 bleken niet haalbaar te zijn, ondermeer omdat deze trajecten deels over het privédomein van de school lopen. Bij optie 7 gelden ook dezelfde bezwaren als bij optie 3.

Ook de noordelijke toegangsweg via de Edegemsesteenweg en de eventuele ontsluiting naar de Altenastraat kwam ter sprake. Daar kwam meteen de nodige tegenkanting omwille van veiligheidsredenen en overlast. In het RUP waren voorlopig ook nog geen oplossingen te vinden voor de smalle doorgangen en scherpe bochten op dit traject.

In het RUP Altena werden ook enkele bijkomende trage wegen voorgesteld, naast de reeds bestaande wegen voor de zwakke weggebruikers:
8. vanuit de Bochtstraat via een nieuwe voetgangersbrug over de vijver
9. vanuit de Antwerpsesteenweg langs het klooster en via diezelfde nieuwe voetgangersbrug over de vijver

Er werd ook gevraagd of een mogelijke trage weg achter de tuinen van de Mina Telghuislaan nog overwogen werd (optie 10). Dit traject kwam enkele jaren geleden ter sprake. Toen werd echter al geconcludeerd dat deze optie om diverse redenen niet haalbaar is.

Je kan het volledige RUP nalezen op https://www.kontich.be/rup-altena.

Grijp nog snel je kans om je opmerkingen over het RUP te sturen naar  vergunningen@kontich.be of om eventuele voorkeuren bekend te maken. Dat kan nog tot en met donderdag 11 februari 2021.

Alvast bedankt om samen met ons gemeentebestuur na te denken over de toekomst van ons park. Ons sprookjespark. Dan kunnen wij en ook de komende generaties nog lang genieten van deze groene long in onze wijk. Een park waar het fijn is om te vertoeven, te wandelen, te sporten, school te lopen, te picknicken, een terraske te doen, cultuur te snuiven, te chillen, te wonen, te musiceren of wat dan ook. En als het enigszins kan, laat je auto dan maar buiten het park.